Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Akredytacja PKA

Obieg dokumentów PKA w UZ

Obieg dokumentów PKA w Uniwersytecie Zielonogórskim dotyczących oceny jakości kształcenia dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną

L.p.Etapy oceny Jednostki odpowiedzialneTerminy
1.Zawiadomienie PKA o rozpoczęciu procedury akredytacyjnej
 1. Dziekan przygotowuje raport samooceny, zgodnie z wzorem i wytycznymi ustalonymi przez PKA i wysyła go w jednym egzemplarzu w formie papierowej do Prorektora ds. Jakości Kształcenia oraz w formie elektronicznej do Działu Kształcenia.
 2. Raport po zaparafowaniu przez Prorektora ds. Jakości Kształcenia i przekazaniu ewentualnych uwag zostaje przekazany z powrotem na wydział.
 3. Dziekan przygotowuje wymaganą ilość egzemplarzy raportu samooceny (zgodnie z wymogami PKA) oraz podpisuje się pod raportem.
 4. Dziekan przesyła raport samooceny do Działu Kształcenia.
 5. Dział Kształcenia przygotowuje pismo przewodnie, które podpisuje Rektor.
 6. Dział Kształcenia wysyła do PKA podpisane przez Rektora pismo przewodnie wraz z dokumentacją.
 7. Dział Kształcenia informuje o otrzymaniu zawiadomienia PKA Dział Osobowy, Bibliotekę Uniwersytecką oraz Specjalistę ds. BHP.
Uczelnia przekazuje PKA raport samooceny w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sekretarz PKA może jednorazowo przedłużyć termin przekazania raportu, o okres nie dłuższy niż pięć tygodni.
2. Zawiadomienie o terminie wizytacji PKA
 1. Dziekan przygotowuje wydział do oceny.
 2. Dział Kształcenia zawiadamia o terminie wizytacji zespołu oceniającego Dział Osobowy, Bibliotekę Uniwersytecką oraz Specjalistę ds. BHP.
 3. Dział Kształcenia przygotowuje dokumentację centralną (uchwały Senatu, sprawy osobowe).
PKA zawiadamia uczelnię o terminie wizytacji oraz przekazuje uczelni opracowany przez zespół oceniający ramowy plan jej przeprowadzenia, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem wizytacji
3. Wizytacja PKA
 1. Dziekan koordynuje spotkanie z Władzami Uczelni, Wydziału, osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kierunku studiów.
 2. Dział Kształcenia przedstawia dokumentację centralną (uchwały Senatu, sprawy osobowe).
Wizytacja PKA powinna zostać przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia otrzymania raportu samooceny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sekretarz PKA może przedłużyć termin przeprowadzenia wizytacji.
4. Przesłanie raportu z wizytacji PKA
 1. Dziekan przygotowuje odpowiedź na uwagi zespołu oceniającego PKA.
 2. Dziekan przesyła wyjaśnienia w formie papierowej do Prorektora ds. Jakości Kształcenia oraz w formie elektronicznej do Działu Kształcenia.
 3. Odpowiedź do PKA po zaparafowaniu przez Prorektora ds. Jakości Kształcenia i przekazaniu ewentualnych uwag zostaje przekazana z powrotem na wydział.
 4. Dziekan przesyła odpowiedz na uwagi zespołu oceniającego PKA do Działu Kształcenia.
 5. Dział Kształcenia przygotowuje pismo przewodnie, które podpisuje Rektor.
 6. Dział Kształcenia wysyła do PKA podpisane przez Rektora pismo przewodnie wraz z dokumentacją.
Zespół oceniający PKA po zapoznaniu się z raportem samooceny oraz po odbyciu wizytacji przygotowuje raport w terminie sześciu tygodni. Raport ten przesyła się do uczelni, która w terminie trzech tygodni od dnia jego otrzymania może się do niego ustosunkować.
5.Uchwała Prezydium PKA z oceną jakości kształcenia
 1. Uchwałę otrzymuje Rektor, który przekazuje informację do:
  • Prorektora ds. Jakości Kształcenia,
  • Dziekana.
PKA przeprowadza kolejną ocenę:
 1. po upływie 8 lat – w przypadku uzyskania oceny wyróżniającej,
 2. po upływie 6 lat – w przypadku uzyskania oceny pozytywnej, jeżeli nie zaistnieją przesłanki do przeprowadzenia jej we wcześniejszym terminie.

W przypadku wydania oceny warunkowej uchwała Prezydium PKA wskazuje uchybienia wymagające usunięcia oraz określa termin powtórnej oceny.

Zarządzenie nr 63 Rektora UZ z dnia 4 września 2012 r. w sprawie obiegu dokumentów dotyczących oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną

Załącznik do Zarządzenia nr 63 Rektora UZ

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl