english

Wytyczne Senackiej Komisji ds. Kształcenia

Logo ECTS
  1. Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego prowadzone na poziomie studiów I i II stopnia w wymiarze 30 godzin o wartości 1 pkt. ECTS. Forma zaliczenia – zaliczenie bez oceny. Studenci zwolnieni z czynnego udziału w zajęciach są zobligowani do udziału w wykładach z zakresu kultury fizycznej w takim samym wymiarze godzin i o takiej samej wartości punktowej.

  2. Zajęcia z zakresu języka obcego realizowane na I stopniu studiów w wymiarze 120 godzin zyskują wartość w przedziale od 8 do 10 punktów ECTS. Student na poziomie studiów II stopnia powinien się legitymować znajomością języka obcego na poziomie B2+, uzyskaną w wyniku udziału w zajęciach na zasadach wykładu z zakresu dziedziny danego kierunku studiów, realizowanych w języku obcym, który umożliwi przyswojenie słownictwa właściwego dla danej dziedziny.

  3. Oferta przedmiotów ogólnouczelnianych – oferta wydziału powinna zawierać dwie propozycje o wartości 1 i 2 punktów ECTS. Przedmioty prowadzone w formie wykładów w wymiarze 30 godzin. Przedmioty z oferty ogólnouczelnianej nie wpisują się w efekty kształcenia dla danego kierunku studiów, ale ich wartość wpisuje się w sumę punktów przypisanych studentowi w ramach programu kształcenia.

  4. Wymiar zajęć realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczycieli akademickich i studentów – studia stacjonarne to takie na których na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta należy uzyskać liczbę punktów ECTS stanowiącą najmniej połowę liczby punktów ECTS koniecznej do uzyskania danej kwalifikacji.

Zgodnie z Regulaminem studiów § 12 ust. 4 „Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30, a jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy".Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2003 Uniwersytet Zielonogórski