Wytyczne Senackiej Komisji ds. Kształcenia

Logo ECTS
 1. Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego realizowane są wyłącznie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w pierwszym i/lub drugim roku kształcenia, w wymiarze łącznym 60 godzin. Forma zaliczenia – zaliczenie bez oceny.
 2. Wymiar zajęć z zakresu języka obcego wynosi:
  • studia I stopnia – zajęcia w wymiarze 120 godzin zyskują wartość w przedziale od 8 do 10 punktów ECTS;
  • studia II stopnia – zajęcia w wymiarze 30 godzin o wartości 2 punktów ECTS;
  • jednolite studia magisterskie – zajęcia w wymiarze 150 godzin o wartości 10 punktów ECTS.
 3. Oferta ogólnouczelniana - pakiet wydziałowy powinien zawierać propozycję dwóch przedmiotów - o wartości 1 i/lub 2 punktów ECTS, każdy z przedmiotów prowadzony w formie wykładu w wymiarze 30 godzin w semestrze, zakończony zaliczeniem bez oceny. Przedmioty zostaną zrealizowane w tym samym terminie dla wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego tj. we wtorki lub czwartki w godzinach 17.00 – 18.30.
 4. Wymiar zajęć realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczycieli akademickich i studentów – studia stacjonarne to takie na których na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta należy uzyskać liczbę punktów ECTS stanowiącą co najmniej połowę liczby punktów ECTS koniecznej do uzyskania danej kwalifikacji (w załączeniu proponowane przykłady przeliczania punktacji ECTS dla modułów).
 5. Praktyki zawodowe – na kierunku studiów o profilu praktycznym program kształcenia uwzględnia co najmniej trzymiesięczne praktyki. Praktyki powinny zostać zrealizowane w czasie co najmniej 360 godzin o wartości 12 punktów ECTS.
 6. Zajęcia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych – program studiów powinien jednoznacznie określać łączną liczbę punktów (nie mniejszą niż 5 punktów ECTS). Studenci kierunków przyporządkowanych do obszaru nauk społecznych powinni mieć zajęcia związane z obszarem nauk humanistycznych, którym przypisano liczbę punktów nie mniejszą niż 5 punktów ECTS, zaś studenci kierunków studiów przyporządkowanych do obszaru nauk humanistycznych powinni mieć zajęcia związane z obszarem nauk społecznych, którym przypisano liczbę punktów nie mniejszą niż 5 punktów ECTS. Natomiast studenci kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne, realizują zajęcia z tych obszarów, którym przypisano liczbę punktów nie mniejszą niż 5 punktów ECTS.
Zgodnie z Regulaminem studiów § 12 ust. 4 „Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30, a jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy".Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski