Logo ECTS

Ministerialne akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. nr 201, poz. 1187).

Uczelniane akty prawne

Uchwała nr 17 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami cudzoziemcami w ramach umów i programów międzynarodowych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Regulamin ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w Uniwersytecie Zielonogórskim, który jest załącznikiem do Uchwały nr 456 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie obowiązku przygotowania oferty dydaktycznej w języku obcym na potrzeby umów i programów międzynarodowych

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Zielongórskiego z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 82A Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania pełnomocników do spraw z zakresu jakości kształcenia oraz Uczelnianego Koordynatora ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zarządzenie nr 82A Rektora Uniwersytetu Zielongórskiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania pełnomocników do spraw z zakresu jakości kształcenia oraz Uczelnianego Koordynatora ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uchwała nr 96 Senatu UZ z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski