Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Akty prawne

Ministerialne akty prawne

Warunki prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów z dnia 26 września 2016r.
Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r.
Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 23 sierpnia 2012 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 5 października 2011 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 27 lipca 2006 r.

Polska Rama Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wwyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie MNiSW w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.

Wzorcowe efekty kształcenia

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 2 lipca 2012r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie wzorcowych efektów kształcenia z dnia 4 listopada 2011 r.

Standardy kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta
Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenia zmieniające:
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 kwietnia 2020r. zmienające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Rozporządzenia zmieniające:
Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Akty starsze

Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa z dnia 9 maja 2012 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: weterynarii i architektury z dnia 29 września 2011 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z dnia 12 marca 2009 r.
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki z dnia 16 października 2009r.
W rozporządzeniu również znajduje się lista standardów kształcenia
Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli

Metody i techniki kształcenia na odległość

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 2 listopada 2011 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 25 września 2007 r.

Studia doktoranckie

Rozporządzenie MNiSW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich z dnia 5 października 2011 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych z dnia 1 września 2011 r.
Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni z dnia 9 lutego 2009 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni z dnia 19 grudnia 2006 r.

Ocena programowa i instytucjonalna PKA

Rozporządzenie MNiSW w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej z dnia 20 września 2016r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej z dnia 3 października 2014 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej z dnia 29 września 2011 r.

Dokumentacja przebiegu studiów

Rozporządzenie MNiSW MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z 16 września 2016r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 14 września 2011 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 2 listopada 2006 r.

Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta z dnia 3 października 2006 r.

Tytuły zawodowe, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, suplement do dyplomu

Rozporządzenie MNiSW w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 1 września 2011 r.

Informacja o nowych wzorach odpisów dyplomów ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski 1 czerwca 2009 r.
W związku z rozporządzeniem MNiSW z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U z 2009 r. Nr 11, poz. 61 z późn. zm.) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pragnie zaproponować wykorzystanie nowych wzorów odpisów dyplomów w tłumaczeniu na język angielski. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie
Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie
Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich prowadzonych wspólnie
Rozporządzenie MNiSW w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie z dnia 18 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 61)

Uzasadnienie

Obszary wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne

Rozporządzenie MNiSW w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r.
Wykaz dziedzin nauki lub sztuki z zakresu danego kierunku studiów lub z nim związanych - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 828/2008 Prezydium PKA z dnia 27 listopada 2008 r. /tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 1069 z dnia 10 grudnia 2009 r./

Stopnie naukowe i tytuły naukowe oraz stopnie i tytuły w zakresie sztuki

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 r.
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.

Kosztochłonność kierunków

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 19 listopada 2013 r.
Komunikat MNiSW w sprawie wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 15 marca 2012 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich z dnia 9 lutego 2012 r.
Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki z dnia 20 maja 2011 r.
Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Nazwy kierunków studiów

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów z dnia 26 sierpnia 2009 r.
Rozporządzenie MNiSW w sprawie nazw kierunków studiów z dnia 13 czerwca 2006 r.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl