Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uniwersytet Zielonogórski

Potwierdzanie efektów uczenia się

"Informuję, że w roku akademickim 2022/2023 wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego nie zgłosiły oferty dotyczącej potwierdzania efektów uczenia się, w związku z tym nie będą prowadzały procedury postępowań.
Jednocześnie zawiadamiam, że podczas rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 nie będzie możliwe przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się."

prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, Prorektor ds. Jakości Kształcenia

Potwierdzanie efektów uczenia się

Informacje ogólne

DLA KOGO?

Zatwierdzanie efektów uczenia się to propozycja dla osób, chcących ukończyć studia pierwszego lub drugiego stopnia, które posiadają doświadczenie zawodowe i poza systemem studiów zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje społeczne pozwalające zaliczyć przedmioty na wybranym kierunku studiów.


Kandydaci na studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) muszą legitymować się świadectwem dojrzałości i co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Kandydaci na studia drugiego stopnia (magisterskie) powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia i co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym po ich ukończeniu.

Kandydaci posiadający już ukończone studia magisterskie, którzy chcą podjąć kształcenie na nowym kierunku studiów muszą legitymować się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym od momentu uzyskania stopnia magistra lub równorzędnego.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowników służb społecznych nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

PO CO?

Zatwierdzenie efektów uczenia się pozwala na zaliczenie przedmiotów studiów na wybranym kierunku studiów w wymiarze nie większym niż 50% punktów ECTS przypisanych do tego kierunku. W konsekwencji może się to przyczynić do zmniejszenia intensywności studiów, a nawet ich skrócenia.

KIEDY?

Procedurę zatwierdzania efektów uczenia się przeprowadza się przed przystąpieniem do procesu rekrutacji. Odpowiednie wnioski można składać od 1 lutego do 30 kwietnia. Procedura powinna być przeprowadzona w ciągu 30 dni.

KTO?

Procedurę przeprowadzają komisje powoływane na podstawie wniosku przez dziekanów właściwych wydziałów. Na każdym wydziale powołani są konsultanci, którzy pomogą we właściwym przygotowaniu wniosku.

JAK?

Zatwierdzenie efektów oczenia się polega na sprawdzeniu przez komisję posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wskazanych we wniosku w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów. Załączone do wniosku zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty mają tylko charakter pomocniczy i nie mogą być podstawą do weryfikacji efektów uczenia się. Po zakończeniu procedury komisja wydaje odpowiednie zaświadczenie, które należy przedłożyć podczas rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

COŚ NIE TAK?

Jeśli decyzje komisji weryfikującej wzbudzą wątpliwości można się od nich odwołać w ciągu 14 dni do powołanej przez dziekana komisji odwoławczej, która może podtrzymać wcześniejszą decyzję lub skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia.

I TO TAK ZA DARMO?

Niestety nie. Procedura zatwierdzania efektów uczenia się jest odpłatna. Na wysokość opłaty ma wpływ liczba wnioskowanych przedmiotów i koszt przeprowadzenia procedury dla poszczególnych efektów kształcenia. Procedura przeprowadzana jest po uprzednim zawarciu Z uczelnią umowy i po uiszczeniu opłaty.

I JAK ZOSTAĆ STUDENTEM?

Aby zostać studentem należy przystąpić do procesu rekrutacji. Na każdym kierunku studiów określony jest odpowiedni limit miejsc dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie procedury zatwierdzania efektów uczenia się. Dla każdego kierunku tworzy się też listy rankingowe kandydatów, którym potwierdzono efekty uczenia się według średniej ważonej ocen z zaliczonych przedmiotów.

GDZIE TO WSZYSTKO SPRAWDZIĆ?

Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury efektów oczenia się są zawarte w REGULAMINIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM, informacji udziela także Uczelniany Punkt Informacyjny a także konsultanci wydziałowi.

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl