Proces Boloński

Deklaracja Bolońska została podpisana przez 29 państw europejskich w 1999 r. Podstawową ideą przyświecającą inicjatywie jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego opartego na harmonizacji i standaryzacji systemów szkolnictwa wyższego w krajach-sygnatariuszach. Zgodnie z założeniami Deklaracji Obszar ten powinien powstać do 2010 r.

Współpraca państw europejskich w zakresie edukacji ma przyczynić się do zwiększenia mobilności i do poprawy „zatrudnialności” absolwentów poprzez dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku. Jak również podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjną szkolnictwa wyższego w Europie w skali światowej.

Najważniejsze wydarzenia:

1999Deklaracja Bolońska29 państw (w tym Polska)
2001Komunikat Praski33 państwa
2003Komunikat Berliński40 państw
2005Konferencja Ministrów w Bergen45 państw
2007Konferencja Ministrów w Londynie46 państw
2009Konferencja Ministrów Leuven/Louvain-la-Neuve46 państw
2010Konferencja w Budapeszcie i Wiedniu47 państw
2012Konferencja w Bukareszcie47 państw


Konferencja Ministrów w Londynie. Konferencja z udziałem 46 europejskich ministrów szkolnictwa wyższego, która odbyła się w dniach 17-18 maja w Londynie.

Podczas spotkania dokonano podsumowania dotychczasowych osiągnięć w ramach Procesu oraz ustalono priorytety działań na najbliższy okres.

Komunikat londyński, będący dokumentem końcowym konferencji, skupia się na następujących priorytetach: mobilność studentów i wykładowców, system kształcenia w dwóch cyklach, uznawalność kwalifikacji, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, studia doktoranckie, zatrudnialność absolwentów oraz Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w wymiarze globalnym.

Dokument zawiera również wytyczne dla najbliższych działań. Podkreśla rangę kształcenia przez całe życie. Opisuje znaczny postęp, który został dokonany w obszarze trójstopniowego systemu kształcenia oraz redukcji barier pomiędzy cyklami. Zaleca dalszy wysiłek we właściwym wdrażaniu punktacji ECTS opartej na rzeczywistym obciążeniu studenta. Komunikat wspomina również o wymiarze społecznym i roli, jaką szkolnictwo wyższe powinno odgrywać w procesie wychowawczym oraz kwestii ustanowienia europejskich instytucji dbających o jakość nauczania.
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski