english
Logo ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów kształcenia. Jego celem jest ułatwianie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji, a także mobilności studentów.

Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia, czyli tego co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia. Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta. Punkty są przyznawane studentom po zaliczeniu zajęć ujętych w programie studiów.

Więcej informacji można znaleźć w >Przewodniku dla użytkowników ECTS.

Logo ECTS

Kodowanie przedmiotów

 1. Pierwsza część kodu oznacza dziedzinę według kodu w programie Socrates.
 2. Druga część kodu oznacza kod wydziału.
 3. Trzecia część kodu oznacza kod kierunku (czteroliterowy).
 4. Czwarta część kodu oznacza kod przedmiotu, który może być oznaczony dowolnie przez poszczególne wydziały w zależności od indywidualnych potrzeb (maksymalnie cztery znaki). Każdy wydział został zobowiązany do załączenia legendy do kodu przedmiotu.
Poszczególne części kodu czyli: kod dziedziny, wydziału, kierunku i przedmiotu należy oddzielić myślnikiem.

Kodowanie przedmiotów ogólnouczelnianych

 1. Pierwsza część kodu oznacza dziedzinę według kodu w programie Socrates.
 2. Druga część kodu oznacza kod wydziału.
 3. Trzecia część kodu - UZ.
 4. Czwarta część kodu oznacza kod przedmiotu, który może być oznaczony dowolnie przez poszczególne wydziały w zależności od indywidualnych potrzeb (maksymalnie cztery znaki). Każdy wydział został zobowiązany do załączenia legendy do kodu przedmiotu.
Poszczególne części kodu czyli: kod dziedziny, wydziału, kod UZ i przedmiotu należy oddzielić myślnikiem.

Do pobrania Kody dziedzin wg programu Socrates Erasmus

Logo ECTS

Stanowisko MNiSW w sprawie liczby punktów ECTS w semestrze
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Nadrzędny należy uznać przepis art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zgodnie z którym "minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta, w tym wyrażonych w punktach ECTS, mając na uwadze konieczność zapewnienia kontynuacji kształcenia, przyjmując minimalną liczbę 30 punktów ECTS wymaganą do zaliczenia semestru." W opinii Ministerstwa możliwe jest natomiast przyjęcie rozwiązania, w którym student studiów niestacjonarnych uzyskiwałby liczbę 30 punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia semestru, w czasie dłuższym, niż student odpowiednich studiów stacjonarnych, co w konsekwencji wydłużałoby kalendarzowy czas trwania studiów.

Definicje terminów stosowanych w Przewodniku dla użytkowników ECTS 2009

Akumulacja punktów zaliczeniowych (ECTS)Proces gromadzenia punktów zaliczeniowych przyznawanych za osiągnięcie efektów kształcenia/uczenia się związanych z zaliczaniem komponentów edukacyjnych programu lub innych zajęć edukacyjnych.
Deskryptor poziomuOkreślenie typowych osiągnięć osoby uczącej się, która zdobyła kwalifikację na danym poziomie ram kwalifikacji.
Deskryptory stopnia (poziomu)kształceniaOgólny opis efektów kształcenia/uczenia się wymaganych dla każdego z trzech stopni (poziomów) kształcenia. Przykładem ogólnych deskryptorów stopnia (poziomu) kształcenia są tzw. Deskryptory Dublińskie stanowiące wraz z ECTS podstawę opracowania Ram Kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
Efekty kształcenia/uczenia sięEfekty kształcenia/uczenia się określają co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać po ukończeniu etapu kształcenia z oceną pozytywną.
KompetencjeDynamiczne połączenie umiejętności kognitywnych i metakognitywnych, wiedzy, rozumienia, umiejętności interpersonalnych, intelektualnych i praktycznych, wartości etycznych i postaw. Rozwijanie kompetencji jest celem programów kształcenia. Kompetencje kształtuje się w ramach różnych komponentów edukacyjnych i ocenia na różnych etapach realizacji kształcenia. Można je podzielić na kompetencje dziedzinowe (związane z określonymi dziedzinami, kierunkami czy przedmiotami) i kompetencje ogólne. Rozwijaniekompetencji zazwyczaj ma miejsce przez cały okres studiów i stanowi jego nieodłączny element.
Komponent edukacyjnyFormalnie wyodrębniony, oparty na efektach kształcenia/uczenia się, składnik procesu kształcenia, taki jak: przedmiot, moduł, seminarium, praktyka zawodowa.
Krajowe Ramy KwalifikacjiOpis wszystkich kwalifikacji uzyskiwanych na poziomie szkolnictwa wyższego w danym kraju, dzięki któremu możliwe jest odniesienie ich nawzajem do siebie i do kwalifikacji w innych krajach.
Kształcenie formalneKształcenie prowadzone zazwyczaj przez instytucję edukacyjną lub szkoleniową, posiadające wyodrębnioną strukturę (w sensie określenia celów kształcenia, czasu trwania, zasobów) i prowadzące do uzyskania określonej kwalifikacji. Z punktu widzenia osoby uczącej się kształcenie formalne jest zamierzone.
Kształcenie incydentalneKształcenie będące wynikiem wykonywania codziennych czynności w pracy, rodzinie lub w czasie wypoczynku. Nie posiada określonej struktury (w sensie określenia celów kształcenia, czasu trwania, zasobów) i nie prowadzi do uzyskania kwalifikacji. Kształcenie incydentalne może być zamierzone, ale w większości przypadków jest niezamierzone (przypadkowe).
Kształcenie nieformalneKształcenie, które nie jest prowadzone przez instytucję edukacyjną ani szkoleniową i nie prowadzi bezpośrednio do uzyskania kwalifikacji. Posiada jednak określoną strukturę (w sensie określenia celów kształcenia, czasu trwania, zasobów). Z punktu widzenia osoby uczącej się kształcenie nieformalne jest zamierzone.
Kształcenie zorientowane na osobę uczącą sięKształcenie ukierunkowane na osiągnięcia osób uczących się, uwzględniające ich preferencje, adekwatny nakład pracy oraz angażujące studenta w dobór treści, sposobu, tempa i miejsca kształcenia.
KwalifikacjaFormalne potwierdzenie, w postaci dyplomu, świadectwa, certyfikatu, że osoba ucząca się osiągnęła efekty kształcenia/uczenia się zgodne ze standardami określonymi dla danego tytułu zawodowego, stopnia naukowego, uprawnień zawodowych.
Nakład pracy studentaCzas potrzebny przeciętnemu studentowi, do zaliczenia wszystkich komponentów edukacyjnych (takich jak: wykłady, seminaria, projekty, praktyka, praca samodzielna i egzaminy) koniecznych do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia/uczenia się.
Przenoszenie osiągnięćUznawanie w danym kontekście kształcenia punktów zaliczeniowych uzyskanych w innym kontekście kształcenia.
Przyporządkowanie punktów zaliczeniowychPrzyporządkowywanie liczby punktów zaliczeniowych kwalifikacjom, programom, komponentom edukacyjnym.
Przyznanie punktów zaliczeniowychPrzyznanie osobie uczącej się liczby punktów zaliczeniowych przyporządkowanych danemu komponentowi edukacyjnemu lub danej kwalifikacji. Przyznanie punktów poświadcza, że osoba ucząca się osiągnęła zamierzone efekty kształcenia/uczenia się lub uzyskała określoną kwalifikację.
Punkt zaliczeniowy (ECTS)Jednostka liczbowa używana do określenia nakładu pracy przeciętnego studenta potrzebnego do osiągnięcia zamierzonychefektów kształcenia/uczenia się na danym poziomie.
Uznawanie kształcenia nieformalnego i incydentalnegoProces, w którym dana instytucja poświadcza, że efekty kształcenia/ uczenia się osiągnięte i ocenione w ramach kształcenia nieformalnego czy incydentalnego spełniają (wszystkie lub niektóre) wymagania określonej kwalifikacji, programu kształcenia formalnego lub jego komponentu edukacyjnego.
Uznawanie punktów zaliczeniowychProces, w którym dana instytucja poświadcza, że efekty kształcenia/ uczenia się (wszystkie lub niektóre) osiągnięte i ocenione w innej instytucji spełniają wymagania określonej kwalifikacji, programu kształcenia lub jego komponentu.

Ustalenia Komisji ds. Kształcenia w sprawie przyznawania punktów ECTS przedmiotom w programach studiów 2012/2013

Logo ECTS

ECTS w liczbach

25 - 30 godzin pracy = 1 punkt ECTS

1 rok akademicki (1500-1800 godzin pracy) = 60 punktów ECTS
Studia Liczba punktów ECTS
studia pierwszego stopniaco najmniej 180 punktów ECTS
studia drugiego stopnia co najmniej 90 punktów ECTS
studia trzeciego stopnia (doktoranckie) od 45 do 60 punktów ECTS
jednolite studia magisterskie w systemie studiów pięcioletnich co najmniej 300 punktów ECTS
jednolite studia magisterskie w systemie studiów sześcioletnich co najmniej 360 punktów ECTS
studia podyplomoweco najmniej 60 punktów ECTS

Limit punktów ECTS

Logo ECTS

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Art. 164a.

 1. Wynikającym z planu studiów i programu kształcenia zajęciom zaliczonym przez studenta przypisuje się punkty ECTS.
 2. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich – co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich.

Art. 170a.

 1. Student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a.
 2. Poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a, student, o którym mowa w ust. 1, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 – nie więcej niż 90 punktów ECTS.

Uchwała nr 96 Senatu UZ z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

System ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim

Logo ECTS

Funkcjonowanie systemu ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim reguluje Regulamin ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w Uniwersytecie Zielonogórskim, który jest załącznikiem do Uchwały nr 456 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011r.

W regulaminie opisano:

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. nr 201, poz. 1187).

Na podstawie regulaminu powołano:

Lista wydziałowych koordynatorów ECTS

Zasady przyznawania punktów ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim

Logo ECTS

Wynikającym z programu kształcenia przedmiotom przypisuje się punkty ECTS.

Punkty ECTS są miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje przedmioty prowadzone przez uczelnię zgodnie z programem kształcenia oraz jego indywidualną pracę.

Punkty ECTS przypisuje się za zaliczenie każdego przedmiotu, w tym praktyk, seminarium dyplomowego, projektu dyplomowego, przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem przedmiotu.

Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30, a jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania punktów ECTS za przedmiot, jest zaliczenie wszystkich zajęć wchodzących w skład tego przedmiotu.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu lub w innych uczelniach, w tym w uczelniach zagranicznych jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i uzyskanie nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru.

Podstawą zaliczenia semestru studentowi uczestniczącemu w krajowym bądź międzynarodowym programie wymiany studentów jest zrealizowanie uzgodnionego programu zajęć potwierdzone przez wydziałowego koordynatora ECTS.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i uzyskanie liczby punktów ECTS nie mniejszej niż ustalona w programie studiów doktoranckich. Decyzję o zaliczenie przedmiotów lub przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek doktoranta, kierownik studiów doktoranckich po zapoznaniu się z przedstawioną przez doktoranta dokumentacją przebiegu studiów doktoranckich i stwierdzeniu zbieżności uzyskanych efektów kształcenia z efektami kształcenia zakładanymi w programie studiów doktoranckich.

W celu zdobycia kwalifikacji pierwszego lub drugiego stopnia, program kształcenia powinien przewidywać konieczność uzyskania przez studenta co najmniej:

W celu zdobycia kwalifikacji podyplomowych program kształcenia powinien przewidywać konieczność uzyskania przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS.

Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów doktoranckich odpowiada od 45 do 60 punktom ECTS w tym od 20-30 punktom ECTS w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, w wymiarze co najmniej 15 godzin.

Informacje ogólne o ECTS

Logo ECTS

Informacje o ECTS

ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się narzędziem użytecznym nie tylko na potrzeby transferu punktów z uczelni partnerskiej, ale także na potrzeby akumulacji punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.

Kanony ECTS

Punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia/uczenia się. Efekty kształcenia/uczenia się określają, co student powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po pomyślnym zakończeniu procesu kształcenia.

Nakład pracy określa czas, jakiego przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte w planie i programie studiów (takie jak wykłady, seminaria, projekty, zajęcia praktyczne, samodzielna nauka i egzaminy) i uzyskać założone dla tego programu efekty kształcenia/uczenia się.

60 punktów ECTS odpowiada rocznemu nakładowi pracy przeciętnego studenta studiów stacjonarnych i osiągniętym (w roku akademickim) efektom kształcenia/uczenia się. Przeważnie nakład pracy studenta wynosi od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy.

Stosowanie punktów ECTS

Punkty są przypisywane do pełnego programu studiów, a także do poszczególnych jego komponentów (takich jak moduł, przedmiot, praca dyplomowa, praktyka zawodowa i ćwiczenia w laboratorium). Liczba punktów przypisywana jest każdemu komponentowi w zależności od jego wagi wyrażonej w kategoriach nakładu pracy potrzebnego do osiągnięcia w warunkach kształcenia formalnego założonych dla tego komponentu efektów kształcenia/uczenia się.

Punkty są przyznawane poszczególnym studentom (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) po zaliczeniu zajęć ujętych w formalnym programie studiów lub pojedynczego komponentu programu kształcenia oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny osiągniętych efektów kształcenia/uczenia się.

Punkty mogą być gromadzone (akumulacja) w celu uzyskania kwalifikacji lub dyplomu, zgodnie z decyzją danej instytucji przyznającej tytuły lub stopnie naukowe. Jeżeli student osiągnął efekty kształcenia/uczenia się w innych ramach czasowych lub warunkach kształcenia (formalnych, nieformalnych, incydentalnych), to przypisane im punkty mogą zostać uznane po przeprowadzeniu oceniania, walidacji lub zatwierdzeniu tych efektów kształcenia/uczenia się.

Punkty przyznane w jednym programie mogą zostać przeniesione do innego programu (transfer) oferowanego przez tę samą lub inną instytucję. Transfer punktów może nastąpić tylko wtedy, kiedy instytucja przyznająca tytuły lub stopnie naukowe uzna te punkty i związane z nimi efekty kształcenia/uczenia się. Instytucje partnerskie powinny z wyprzedzeniem uzgodnić uznawanie okresów studiów zrealizowanych za granicą.

Transfer i akumulację punktów ułatwia stosowanie podstawowych dokumentów ECTS

Transfer i akumulację punktów ułatwia stosowanie podstawowych dokumentów ECTS, tj.:

Podstawowe cechy ECTS

Logo ECTS

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. nr 201, poz. 1187).

Uchwała nr 17 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami cudzoziemcami w ramach umów i programów międzynarodowych na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Regulamin ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w Uniwersytecie Zielonogórskim, który jest załącznikiem do Uchwały nr 456 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie obowiązku przygotowania oferty dydaktycznej w języku obcym na potrzeby umów i programów międzynarodowych

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Zielongórskiego z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 82A Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania pełnomocników do spraw z zakresu jakości kształcenia oraz Uczelnianego Koordynatora ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zarządzenie nr 82A Rektora Uniwersytetu Zielongórskiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania pełnomocników do spraw z zakresu jakości kształcenia oraz Uczelnianego Koordynatora ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim

Uchwała nr 96 Senatu UZ z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.

Stanowisko MNiSW w sprawie liczby punktów ECTS w semestrze na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na email pragnę wyjaśnić, że za nadrzędny należy uznać przepis art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zgodnie z którym „minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta, w tym wyrażonych w punktach ECTS, mając na uwadze konieczność zapewnienia kontynuacji kształcenia, przyjmując minimalną liczbę 30 punktów ECTS wymaganą do zaliczenia semestru.” W opinii Ministerstwa możliwe jest natomiast przyjęcie rozwiązania, w którym student studiów niestacjonarnych uzyskiwałby liczbę 30 punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia semestru, w czasie dłuższym, niż student odpowiednich studiów stacjonarnych, co w konsekwencji wydłużałoby kalendarzowy czas trwania studiów.

Ewa Sieczek
Dyrektor
Departament  Nadzoru i Organizacji
Szkolnictwa Wyższego
 ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
 tel. +48 22 52 92 570
fax. +48 22 52 92 697  

Logo ECTS

Szablony opisu przedmiotu do Katalogów ECTS

Rekrutacja 2012/2013

Do pobrania   Szablon opisu przedmiotu do Katalogów ECTS

Do pobrania   Szablon opisu przedmiotu do Katalogów ECTS - wersja w języku angielskim.

Do pobrania   Informacja nt. wypełnienia arkusza opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS  

Wcześniejsze rekrutacje

Do pobrania   Szablon opisu przedmiotu do Katalogów ECTS

Do pobrania   Szablon opisu przedmiotu do Katalogów ECTS - wersja w języku angielskim.

Do pobrania   Informacja dotycząca wypełniania części IIA katalogu ECTS

Do pobrania   Informacja nt. wypełnienia arkusza opisu przedmiotu do Katalogu Przedmiotów ECTS  

 

Kodowanie przedmiotów

 1. Pierwsza część kodu oznacza dziedzinę według kodu w programie Socrates.
  Do pobrania Kody dziedzin wg programu Socrates Erasmus
 2. Druga część kodu oznacza kod wydziału.
 3. Trzecia część kodu oznacza kod kierunku (czteroliterowy).
 4. Czwarta część kodu oznacza kod przedmiotu, który może być oznaczony dowolnie przez poszczególne wydziały w zależności od indywidualnych potrzeb (maksymalnie cztery znaki). Każdy wydział został zobowiązany do załączenia legendy do kodu przedmiotu. Poszczególne części kodu czyli: kod dziedziny, wydziału, kierunku i przedmiotu należy oddzielić myślnikiem.

Obliczanie nakładu pracy studenta

Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotowi odzwierciedla nakład pracy studenta związany z uzyskaniem założonych dla tego przedmiotu efektów kształcenia i - w wyniku weryfikacji, że efekty te zostały osiągnięte - zaliczeniem przedmiotu.

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy.

Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotowi nie jest miarą wysiłku nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia (nie ma bezpośredniego związku z liczbą godzin zajęć), a tym bardziej nie jest miarą "ważności" przedmiotu.

Liczba godzin pracy studenta obejmuje udział w rożnych formach zorganizowanych przez uczelnię zajęć z udziałem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe), ale także czas poświęcony na samodzielne uczenie się - przygotowanie się do tych zajęć, wykonanie zadań, które mogą być realizowane poza uczelnią (np. wykonanie projektów, przygotowanie esejów), przygotowanie się do kolokwiów i egzaminów itp. Powinna być szacowana z uwzględnieniem możliwości osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przez "przeciętnego" studenta zarejestrowanego na przedmiot.

Ocena nakładu pracy powinna być dokonywana z udziałem studentów i podlegać weryfikacji, m.in. na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych od studentów.

Przykład obliczania nakładu pracy studenta*

Realizacja przedmiotu "Projektowanie układów cyfrowych" obejmuje następujące formy zajęć:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta wygląda następująco:

Łączny nakład pracy studenta wynosi zatem 155 godz., co odpowiada 6 punktom ECTS.

*Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? Andrzej Kraśniewski

dr Alina Szelecka

dr Alina SzeleckaWydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
email A.Szelecka[malpa]wmie.uz.zgora.pl  
adresPokój 432 Budynek A-29 (WMIE)
ul. prof. Z. Szafrana 4a,
65-516 Zielona Góra
Telefon68 328 2835

 

Wydziałowi koordynatorzy ECTS

Lp.WydziałyImię i nazwisko koordynatora Kontakt
1.Wydział Artystycznykw. I st. Bartłomiej Stankowiakb.stankowiak@iksm.uz.zgora.pl
2.Wydział Ekonomii i Zarządzaniadr Paweł SzudraP.Szudra@wez.uz.zgora.pl
3.Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacjiprof. UZ, dr hab. inż. Andrei KaratkevichA.Karatkevich@iie.uz.zgora.pl
4.Wydział Fizyki i Astronomiidr Henryk TygielskiH.Tygielski@proton.if.uz.zgora.pl
5.Wydział Humanistycznydr Tomasz RatajczakT.Ratajczak@ifp.uz.zgora.pl
6.Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiskaprof. UZ, dr hab. inż. Andrzej GreinertA.Greinert@iis.uz.zgora.pl
7.Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometriidr Alina SzeleckaA.Szelecka@wmie.uz.zgora.pl
8.Wydział Mechanicznydr inż. Dariusz MichalskiD.Michalski@ibem.uz.zgora.pl
9.Wydział Nauk Biologicznychdr Marcin Bocheński m.bochenski@wnb.uz.zgora.pl
10.Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiuprof. UZ, dr hab. Grażyna GajewskaG.Gajewska@ipp.uz.zgora.pl