Proszę o przekazywanie uwag i propozycji do omówienia podczas posiedzeń Rady: M.Graczyk@wez.zgora.pl.

Uczelniana Rada ds. kształcenia

Regulamin Rady ds. Kształcenia

Uczelniana Rada ds. Kształcenia wyraża opinie we wszystkich sprawach dotyczących procesu kształcenia i jego jakości na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych i planowanych przez Uniwersytet i wszystkich formach kształcenia.

Zadania Uczelnianej Rady ds. Kształcenia obejmują, w szczególności:

 1. przedstawianie rekomendacji uchwał dla Senatu w zakresie procesu kształcenia, jakości kształcenia, warunków, trybu i terminów rekrutacji na studia i inne formy kształcenia;
 2. opracowanie strategii rozwoju kierunków studiów;
 3. opiniowanie programów nowotworzonych kierunków studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz zmian w już istniejących;
 4. prowadzenie działań zmierzających do uzyskania pozytywnych ocen akredytacyjnych dla wszystkich prowadzonych kierunków kształcenia;
 5. prowadzenie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich;
 6. opiniowanie i koordynacja zakupów aparatury dydaktycznej i nadzorowanie jej efektywnego wykorzystania;
 7. prowadzenie działań zmierzających do uzyskania i utrzymania akredytacji międzynarodowych dla oferowanych kierunków kształcenia (w tym laboratoriów dydaktycznych);
 8. podejmowanie i kształtowanie działań zmierzających do umiędzynarodowiania kształcenia; 9) kształtowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby projektów dydaktycznych, w tym opiniowanie wniosków projektów dydaktycznych;
 9. monitorowanie jakości kształcenia i formułowanie rekomendacji w tym zakresie,
 10. kształtowanie działań promujących kierunki studiów i inne formy kształcenia;
 11. kształtowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie kształcenia;
 12. wyrażanie opinii w sprawach należących do zadań prorektora właściwego ds. kształcenia; 14) opiniowanie wniosków o nagrodę Rektora za działalność dydaktyczną,
 13. wykonywanie innych zadań określonych przez Rektora i przez Senat.

Uczelniana Rada ds. kształcenia


1.prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Prorektor ds. Jakości Kształcenia – Przewodnicząca Uczelnianej rady ds. kształcenia
2. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii
3. prof. dr hab. Beata Gabryś Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
4. prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
5. dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ Dziekan Wydziału Humanistyczny
6. dr hab. Barbara Literska, prof. UZ Dziekan Wydziału Artystyczny
7. dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Dziekan Wydziału Mechaniczny
8. dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
9. dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ Dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
10.dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
11.dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ Dziekan Collegium Medicum
12.dr Robert Dylewski Dziekan Wydziału Matematyki, informatyki i Ekonometrii
13.dr Jarosław Wagner Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
14.doc. dr inż. Julian Jakubowski Dziekan Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
15.prof. dr hab. Dariusz Dolański Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
16.dr Paweł Szudra Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia
17.dr Izabela Gawłowicz Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Zielonogórskiego
18.dr inż. Krzysztof Łasiński Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego na UniwersytecieZielonogórskim
19.mgr Beata Brzozowska Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego
20.dr Tomasz Grzybowski Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
21.Jędrzej Dragan Przedstawiciel Parlamentu Studenckiego
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski