Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ 1) prof. dr hab. Dariusz Dolański - przewodniczący,
D.Dolanski@ih.uz.zgora.pl,
tel. 68 328 3203

 

 

 

 


2) dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ – przedstawiciel Komisji ds. budżetu i finansów,
3) dr Elżbieta Kołodziejska – przedstawiciel Komisji ds. kształcenia i Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
4) dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ – przedstawiciel Komisji ds. nauki,
5) dr Anna Pławiak - Mowna – przedstawiciel Komisji ds. studenckich i Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki,
6) dr Robert Dylewski – przedstawiciel Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
7) dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Fizyki i Astronomii,
8) dr hab. Piotr Kułyk, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
9) dr Piotr Mysiak – przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji,
10) dr Ewa Skorupka – przedstawiciel Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu,
11) dr Elżbieta Roland – przedstawiciel Wydziału Nauk Biologicznych,
12) dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
13) dr inż. Piotr Gawłowicz – przedstawiciel Wydziału Mechanicznego,
14) dr hab. Alicja Lewicka – Szczegóła, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Artystycznego,
15) dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ – przedstawiciel Wydziału Humanistycznego,
16) dr inż. Stanisław Pryputniewicz – przedstawiciel Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie,
17) dr Alina Szelecka– Uczelniany Koordynator ds. ECTS,
18) dr Mirosław Świt – przedstawiciel rektora,
19) mgr Edyta Wysocka – Dział Kształcenia,
20) mgr Sylwia Jachacz – Dział Kształcenia
21) mgr inż. Agata Drzystek – przedstawiciel doktorantów,
22) Maciej Kwiatkowski– przedstawiciel studentów.

Zadania Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia obejmują w szczególności:

  1. Rekomendowanie Wydziałowym Komisjom działań podnoszących jakość kształcenia w Uczelni, między innymi szkoleń dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji,
  2. Opracowywanie i proponowanie działań w zakresie zapewnienia wymaganej przepisami prawa kadry akademickiej oraz systemu motywacji i oceny tej kadry,
  3. Propagowanie w uczelni różnych form kształcenia przez całe życie,
  4. Opracowywanie i rekomendowanie dziekanom metod rozwijania mobilności studentów,
  5. Opracowanie i wdrożenie reguł uznawalności kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w Uczelni,
  6. Opracowywanie programów poprawy jakości kształcenia,
  7. Monitorowanie jakości kształcenia na wydziałach, w tym prac Wydziałowych Zespołów ds. Zapewniania Jakości Kształcenia,
  8. Monitorowanie wdrażania przez wydziały regulacji prawnych w zakresie kształcenia (w szczególności dokumentów dotyczących programów kształcenia, Regulaminu studiów, Regulaminu ECTS).Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2019 Uniwersytet Zielonogórski