Sekretariat

Rektorat (A18), ul. Licealna 9, p. 115

Mail

SekretariatDJ@adm.uz.zgora.pl

Telefon

+48 789 442 047

Uczelniana Rada ds. Kształcenia

 
Uniwersytet Zielonogórski

Uczelniana Rada ds. Kształcenia

Proszę o przekazywanie uwag i propozycji do omówienia podczas posiedzeń Rady: M.Graczyk@wez.zgora.pl.

Harmonogram posiedzeń Rady w roku akademickim 2022/2023
 

Regulamin Rady

Uczelniana Rada ds. Kształcenia wyraża opinie we wszystkich sprawach dotyczących procesu kształcenia i jego jakości na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych i planowanych przez Uniwersytet i wszystkich formach kształcenia.

Zadania Uczelnianej Rady ds. Kształcenia obejmują, w szczególności:

 1. przedstawianie rekomendacji uchwał dla Senatu w zakresie procesu kształcenia, jakości kształcenia, warunków, trybu i terminów rekrutacji na studia i inne formy kształcenia;
 2. opracowanie strategii rozwoju kierunków studiów;
 3. opiniowanie programów nowotworzonych kierunków studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz zmian w już istniejących;
 4. prowadzenie działań zmierzających do uzyskania pozytywnych ocen akredytacyjnych dla wszystkich prowadzonych kierunków kształcenia;
 5. prowadzenie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich;
 6. opiniowanie i koordynacja zakupów aparatury dydaktycznej i nadzorowanie jej efektywnego wykorzystania;
 7. prowadzenie działań zmierzających do uzyskania i utrzymania akredytacji międzynarodowych dla oferowanych kierunków kształcenia (w tym laboratoriów dydaktycznych);
 8. podejmowanie i kształtowanie działań zmierzających do umiędzynarodowiania kształcenia; 9) kształtowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby projektów dydaktycznych, w tym opiniowanie wniosków projektów dydaktycznych;
 9. monitorowanie jakości kształcenia i formułowanie rekomendacji w tym zakresie,
 10. kształtowanie działań promujących kierunki studiów i inne formy kształcenia;
 11. kształtowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie kształcenia;
 12. wyrażanie opinii w sprawach należących do zadań prorektora właściwego ds. kształcenia; 14) opiniowanie wniosków o nagrodę Rektora za działalność dydaktyczną,
 13. wykonywanie innych zadań określonych przez Rektora i przez Senat.

Skład Uczelnianej Rady ds. Kształcenia

1.prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk Prorektor ds. Jakości Kształcenia
Przewodnicząca Uczelnianej Rady ds. Kształcenia
2. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii
3. prof. dr hab. Beata Gabryś Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
4. ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
5. dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ Dziekan Wydziału Humanistyczny
6. dr hab. Alicja Lewicka - Szczegóła, prof. UZ Dziekan Wydziału Artystyczny
7. dr hab. inż. Władysław Papacz, prof.UZ Dziekan Wydziału Mechaniczny
8. dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
9. prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz Dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
10.dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
11.dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ Dziekan Collegium Medicum
12.dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ Dziekan Wydziału Matematyki, informatyki i Ekonometrii
13.dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZDziekan Wydziału Nauk Społecznych
14.prof. dr hab. Dariusz Dolański Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
15.dr Paweł Szudra Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia
16.dr inż. Jarosław WagnerPełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zdalnego
17.dr hab. Izabela Gawłowicz Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Zielonogórskiego
18.dr inż. Krzysztof Łasiński Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego na UniwersytecieZielonogórskim
19.mgr Beata Brzozowska Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego
20.dr Tomasz Grzybowski Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
21.Weronika BejmanPrzedstawiciel Parlamentu Studenckiego

Kontakt

Rektorat,A18, ul. Licealna 9, p. 115

+48 789 442 047 (sekretariat)

+48 68 328 3171 (studia podyplomowe)

SekretariatDJ@uz.zgora.pl